ฟรี

ค่ายวิชาการ Science-Maths ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ค่ายวิชาการ Science-Maths ของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน. รุ่นที่ 5-7 (ม.1/4, ม.2/4, ม.3/4) เเละนักเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Intensive Science & Mathematics) (ม.1/9, ม.2/9) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -16 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย